• Bellen
 • Mailen
 • Gratis offerte
  • Ruim 15 jaar ervaring
  • Kwalitatief de beste
  • Uitstekende service
  • Specialist in screens

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden

  Zonwering is niet bedoeld als wind- of regenscherm!
  Harde wind, neerslag en sneeuw kunnen uw zonwering ernstig beschadigen.
  Elektronische zon/wind/regen besturingen zijn slechts een hulp middel en geven geen optimale bescherming tegen de weersinvloeden en geven derhalve geen recht op reclamaties.

  Algemene voorwaarden van Haverkamp zonwering

  01 Toepasselijkheid

  01.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Haverkamp zonwering, alsmede op alle door Haverkamp zonwering met de wederpartij gesloten overeenkomsten.

  01.2 Eventueel door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden worden door Haverkamp zonwering niet aanvaard en hierbij uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

  01.3 Afwijkingen van de voorwaarden binden Haverkamp zonwering slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

  01.4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Haverkamp zonwering: Haverkamp zonwering is gevestigd op de Ohmstraat 16 te Hilversum. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 74893173.
  Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Haverkamp zonwering een overeenkomst is aangegaan, dan wel van Haverkamp zonwering een aanbod daartoe heeft ontvangen.
  Product: alle door Haverkamp zonwering verhandelde producten, binnen- en buitenzonwering, overkappingen & horren.
  Meerwerk: extra, niet begrote werkzaamhede dat tijdens de uitvoering van de montage van het product wordt uitgevoerd en dat leidt tot extra kosten.

  02 Aanbiedingen

  02.1 Alle aanbiedingen van Haverkamp zonwering zijn vrijblijvend.

  02.2 Opdrachten van de wederpartij naar aanleiding van een aanbieding van Haverkamp zonwering zijn eerst na schriftelijke of electronische aanvaarding voor Haverkamp zonwering bindend.

  03 Levering

  03.1 Alle producten van Haverkamp zonwering worden volgens uw bestelling op maat geproduceerd en kunnen derhalve in geen geval worden geannuleerd of teruggenomen.

  03.2 Haverkamp zonwering heeft het recht in gedeelten te leveren en dienovereenkomstig te factureren.

  03.3 Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.

  03.4 Overschrijding van leveringstermijnen door Haverkamp zonwering geeft aan de wederpartij ook na sommatie geen recht op schadevergoeding.

  03.5 Verzending van goederen is voor rekening en risico van de wederpartij en hier kunnen extra kosten aanverbonden zijn.

  03.6 Alvorens (verder) te presteren of te leveren is Haverkamp zonwering voorafgaand gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen van de wederpartij, danwel van haar zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar verplichtingen.

  03.7 Haverkamp zonwering is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, indien de wederpartij jegens Haverkamp zonwering, ongeacht uit welke overeenkomst deze voortvloeien.

  04 Eigendomsvoorbehoud

  04.1 De door Haverkamp zonwering aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van Haverkamp zonwering totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen door de wederpartij volledig zijn voldaan met inbegrip van rente en kosten.

  04.2 Wanneer de wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Haverkamp zonwering, is Haverkamp zonwering gerechtigd de hiervoor bedoelde goederen zonder rechtelijke machtiging terug te nemen.
  Wederpartij staat Haverkamp zonwering toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

  04.3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

  05 Prijzen en betalingscondities

  05.1 Facturen van Haverkamp zonwering dienen te zijn voldaan binnen de op de factuur aangegeven termijn, zonder (recht op) compensatie en zonder aftrek, behoudens de eventueel op de factuur vermelde kredietbeperking uitsluitend bij betaling binnen de daartoe aangegeven termijn.

  05.2 Bij niet betaling binnen de voormelde termijn is de wederpartij van rechtswege in gebreke en een vertragingsrente verschuldigd van 5% per maand over het factuurbedrag.

  05.3 In geval van verzuim is de wederpartij alle kosten van gerechtelijke en buitenrechtelijke incasso verschuldigd met een minimum van 15% van het openstaande bedrag met inbegrip van rente.

  05.4 Al hetgeen de wederpartij aan Haverkamp zonwering is verschuldigd, wordt terstond openbaar indien zij in gebreke is, alsmede ingeval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, danwel indien onder de wederpartij beslag gelegd is.

  05.5 Haverkamp zonwering is gerechtigd prijsverhogingen van toeleveranciers of tengevolge van valutakoers wijzigingen, aan de wederpartij door te berekenen in afwijking van de overeengekomen prijs.

  05.6 Haverkamp zonwering kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten in prijzen en condities.

  06 Reclames

  06.1 Reclames ten aanzien van de door Haverkamp zonwering geleverde goederen en verzonden facturen dienen schriftelijk aan Haverkamp zonwering te zijn gemeld binnen 8 dagen na aflevering der goederen, respectievelijk ontvangst der goederen.

  06.2 Na het verstrijken van voormelde termijn heeft de wederpartij de geleverde goederen en facturen onvoorwaardelijk geaccepteerd en vervalt het recht op reclame jegens Haverkamp Zonwering., evenals in geval 10.1 van gebruik, verwerking of bewerking van de geleverde goederen.

  06.3 In geval van tijdige reclame heeft de wederpartij niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

  07 Aansprakelijkheid

  07.1 In geval van gegronde reclame is Haverkamp zonwering slechts gehouden tot vervanging van de geleverde ondeugdelijke goederen, danwel tot restitutie van ten hoogste de koopsom voor de ondeugdelijke goederen, nadat deze door Haverkamp zonwering zijn terugontvangen, zulks ter keuze van Haverkamp zonwering.

  07.2 Voor het overige is elke aansprakelijkheid van Haverkamp zonwering voor schade van de wederpartij of van derden, verband houdende met de geleverde en of gemonteerde goederen uitgesloten.

  08 Overmacht

  08.1 Van overmacht aan de zijde van Haverkamp zonwering is sprake, indien Haverkamp zonwering na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit een overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machine, storingen in de levering van energie, vertragingen en tekortschieten van toeleveranciers, fabrikant en ander zowel in het bedrijf van Haverkamp zonwering als bij derden van wie Haverkamp zonwering de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of de risico sfeer van Haverkamp zonwering ontstaan.

  08.2 Beoogde leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke Haverkamp zonwering door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

  08.3 Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op ongedaanmaking van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

  09 Ontbinding

  09.1 Indien de wederpartij op enigerlei wijze in gebreke is met de nakoming van enige op haar jegens Haverkamp zonwering rustende verplichting is Haverkamp zonwering gerechtigd de ontbinding in te roepen van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, in welk geval de wederpartij gehouden is tot vergoeding van alle door Haverkamp zonwering geleden c.q. te lijden schade.

  10 Toepasselijk recht en forum

  10.1 Alle tussen partijen gerezen geschillen worden beheerst door en berecht naar Nederlands recht en zullen worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter van hetzij de woonplaats van Haverkamp zonwering, hetzij die van de woonplaats van de wederpartij, zulks ter keuze van Haverkamp zonwering.

  11 Garantie

  11.1 Op alle producten geeft Haverkamp zonwering 5 jaar garantie vanaf factuurdatum. Indien anders wordt dit aangeven. Met uitzondering van het horren assortiment, alle binnenzonwering en optrekbanden van geleverde producten. Garantie termijn hiervoor bedraagt 1 jaar. Wij kunnen geen garantie geven op wafel en/of plooivorming op zonweringsdoeken. Deze doekeigenschappen is geen reden tot doek vervanging onder garantie. Noch de werking, noch de levensduur van het scherm worden hierdoor negatief beinvloed. In polycarbonaatplaten kan condens ontstaan. Dit is niet te voorkomen, en is geen reden tot vervanging onder garantie. Binnen de garantietermijn worden niet werkende en defecte onderdelen kosteloos vervangen.

  11.2 Wederpartij kan in geen geval aanspraak maken op tijd vergoeding en/of reiskostenvergoeding, noch vergoeding voor de eventuele huur van hoogwerker, steigers of andere klim of hijs materialen.

  11.3 Daarnaast zijn alle moedwillige beschadigingen,schade ontstaan door harde wind, regen of andere weersomstandigheden, beschadigingen die zijn terug te voeren op ondeskundige montage door derden, door verkeerde bediening of oneigenlijk gebruik en de gevolgschade voor personen uitgesloten van garantie.

  11.4 Garantie geldt dan ook alleen bij deugdelijk gebruik en onderhoud. Hier kunnen onderhoudscontracten voor worden afgesloten.